defr

<div  id="newspaper" />

CTF Ouschterhous16

Ouschteren CTF Nidderkuer16 2

Ënnert dem Bom am grénge Wues
sëtzt en kléngen Ouschterhues
botzt séin Baart an spëtzt d'Ouer
mëscht e Männchen , a kuckt.
O dass wouer do kommen Kanner aus dem Nidderkuerer Précoce
mat groussen Ouschter-Kierf a sammelen gären Ouschtereeër, wat sos
Elo schnell Husch, léiwen Ouschterhues,
husch, husch, husch, an den héijen grénge Wues.
25 Kanner aus dem Nidderkuerer Précoce hunn am Bommert vun
eiser Cité Jardinière Ouschtereeër gesicht déi den Ouschterhues
kuerz
virdrun nach do verstoppt hat.
No enger gudder hallwer Stonn haten all Kanner hier Ouschtereeër
fonnt, an mat 2 groussen Kierf ass et Richtung Chalet gaangen, wou
Feier am Kamäin gebrannt huet, an d'Kanner Hänn an Féiss konnten
wiermen. Hei huet dann eng gutt Stäerkung op eis kleng Butzen
gewaart. Et wär e flotten Nomëtteg an eiser Cité jardinière.

 

 

Zum Seitenanfang