defr
 

Pénktlech fir de Fréijoersufank hat d‘Sektioun Ëlwen all 24 Klassen
aus der Ëlwenter Schull zwou Knollen an eent “Flammendes Kätchen”
(Kalanchoë) geschenkt.
An de Klassen stungen nach d’Jardinièrë vum Somconcours vum
letzte Joer. Dunn hunn d’Klassen mat hirem Léierpersonal fläisseg
geplanzt a ware ganz gespaant, wat aus deene Knolle géif entstoen.
No etliche Wochen ongedëlligem Waarde kommen sech gring
Spëtzte weisen. Ganz séier ass et du virugaangen an eng wonnerschéi
Bléi ass opgaangen. Du konnt nogesicht ginn, wéi déi Planz heesche
giff. Dat gouf och du séier fonnt: Blutsblume (Haemanthus).
Fir de Schoulschluss gouf eng Klass ausgeloust, wou du jiddfer
Kand eng Gazania geschenkt krut. Mir hoffe mat sou Aktiounen
d’Kanner, a gläichzäiteg hir Elteren, op d’Planzewelt ëm äis erëm
opmierksam ze maachen an datt si och gewuer ginn, datt et do ee
Veräin gëtt, dee sech ëm Grénges këmmert.

Foto 2

Zum Seitenanfang